BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

След пандемията – засилване на здравните неравенства

Това е ново проучване, публикувано в “Известия” на Съюза на учените от Варна. В него авторът предупреждава за новата пандемия, която ни очаква. Ето заключението: 
“COVID-19 може да окаже неблагоприятно въздействие върху здравното състояние на населението в средносрочен и дългосрочен период. Ефектите от пандемията са свързани не само с непосредственото влияние върху заболеваемостта и смъртността от коронавирусната инфекция, но и със забавяне на диагностиката и лечението на други заболявания, което е причина да се очаква „нова епидемия“ от хронични незаразни болести. Наред с това, отлагането на здравни услуги и нарастването на неудовлетворените потребности от медицинска помощ, обусловени от социално-икономически детерминанти, дават основание
да се очаква засилване на здравните неравенства. Икономическата криза ще влоши допълнително ситуацията, особено за уязвимите групи. Поради това е необходимо да се положат допълнителни усилия за преодоляване на ефектите от пандемията и ограничаване на неблагоприятното им влияние в бъдеще. Здравната политика в пост-COVID условия трябва да бъде насочена към справяне с дългосрочните последствия върху здравето на населението, „наваксване“ на изоставането в профилактиката, диагностиката и лечението на хроничните
незаразни заболявания със специален фокус към уязвимите групи и мерки, ориентирани към ограничаване на социално-икономическите здравни неравенства.”

Прочети също