BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Политика на поверителност

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ следва правила и процедури, които гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка Сдружението събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.
Електронни адреси/Телефон за контакт
Електронните адреси, предоставени от вас като искащи съвет по здравен въпрос, като участници в наши събития, проекти и други дейности на сдружението, ще бъдат използвани само във връзка с конкретната дейност, по която са предоставени. 
В случай, че сте отправили запитване или искане към нас чрез формулярите в гугъл докс, на формата ни за контакт от сайта на Сдружението или директно на електронната поща, Вашите данни за контакт (имена, електронен адрес и телефон) се използват единствено за целите на отговора на отправеното запитване и искане. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без Вашето съгласие. Сдружението не предоставя електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. 

Сигурност на информацията 
Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на Вашата информация. Информацията за Вас, която имаме, се пази с firewall-и и е достъпна само до силно ограничен брой членове на нашия екип, които са се подписали, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита
Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Сдружението:
1.    право на информация;
2.    право на достъп до личните му данни;
3.    право на коригиране;
4.    право на изтриване;
5.    право на ограничаване на обработването;
6.    право на преносимост на данните;
7.    право на възражение срещу обработване на личните му данни.
Сдружението не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни. Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от БЦНП, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на covidplasma19@gmail.com.
Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на Сдружението.
Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679). 
В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.
Контакти
Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност, може да се свържете с нас по електронен път на адрес: covidplasma19@gmail.com, на телефони: 0898 780 380 или по пощата на адрес: София 1000, ул. “Три уши” 9, етаж 1. 

Прочети също