BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Обществен консултативен съвет към сдружението

Общи правила за дейност

  1. Цел. Принцип на формиране

КОВИД-19 засяга практически всички социални групи и всички дейности в обществото (включително работата с донори на плазма – реконвалесцентна и обикновена, болници, общопрактикуващи лекари, пациентски организации, лаборатории, производители на оборудване и медикаменти, компании, въвеждащи системи за управление на риска, консултанти по здравен мениджмънт и др.), като  изисква широк кръг от компетентности и експертиза.

Целта на Обществения съвет е да консултира на доброволна основа Сдружението по специализирани направления на неговата дейност при  мениджмънт и логистика на конкретни проекти. Общественият съвет предоставя информация и мнение само при запитване от Сдружението.

Съветът е неформален и се формира доброволно от отделни експерти, които имат статут на национален или регионален консултант (за дадена експертна област). Статутът на член на Обществения съвет се предоставя с писмо-предложение до експерта от Председателя на Сдружението с кратко описание на проекта и неговата работна група. Експертът приема като подписва и изпраща обратно писмото-покана. Кореспонденцията може да е и в електронен вид чрез е-мейл и сканирани копия на документи и писма.

Общественият съвет се координира от Председателя на Сдружението или посочен от него координатор.

С приключване на даден проект в областта на експертизата на даден член, който е поканен конкретно за него, приключва и участието му в Обществения съвет. При поява на нов проект в неговата област той може да бъде поканен отново за член на Обществения съвет.

  1. Работа на Обществения съвет

Общественият съвет се събира поне веднъж месечно чрез телеконферентна връзка:

(1) за да разгледа текущите проекти на сдружението, които се нуждаят от мнението на членовете на Обществения съвет.

(2) за да могат членовете да предложат нови проекти.

Отделните членове на Обществения съвет работят директно със Сдружението при получаване на запитване към тях. Тяхното мнение или предоставена информация може да бъде в устна или писмена  форма и те не носят отговорност за начина, по който Сдружението използва техния съвет. Сдружението запазва конфиденциална консултацията и предложенията на членовете, спазва авторските им права и използва информацията само за целите на Сдружението.

  1. Права и задължения

Право на члена на Обществения съвет:

(1) да бъде информиран за проектите на Сдружението в неговата област на експертиза.

(2) да информира Сдружението за необходимостта от формиране на проект в неговата област.

Задължение на члена  на Обществения съвет:

(1) да предоставя личното си мнение с позоваване на обективни източници за обосновка.

(2) да се озовава в приемлив за проектите срок, като предоставя мнение и информация.

(3) да не предоставя на страни извън Сдружението информация за конкретното съдържание на консултациите си по проектите на Сдружението.

Сдружението има право:

(1) да не се съобрази с консултацията в пълния й обем, като при системно (над три пъти) несъобразяване с мнението и предложенията на член на Обществения съвет, той има право да се оттегли с писмено известие с мейл до Сдружението.

(2) да публикува текущия състав на Обществения съвет на сайта си.

Сдружението е задължено при наличие на повече членове в дадена експертна област да определи национален или регионален експерт-координатор, който съгласува мнението на експертите преди представянето му на Сдружението.

Сдружението и Членовете на Обществения съвет се задължават да спазват взаимно добри и колегиални отношения по време на сътрудничеството си, както и след него, с оглед да не навредят на постигането на целите на сдружението. 

 

 

Прочети също