BulgarianEnglishRussian
BulgarianEnglishRussian

Информирано съгласие за предоставяне на лични данни

Съгласен съм Сдружение в обществена полза „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма”(Сдружението) или обработващи лични данни, на който Сдружението е възложило обработването на лични данни и/или на лица или организации, на които по силата на закон или договор данните ми следва да бъдат предоставени, да обработва събраните чрез попълване на настоящата Google платформата (Политика за поверителност –
https://policies.google.com/terms?hl=en и https://support.google.com/analytics/answer/6004245) данни,
свързани със здравословното ми състояние, данни за физическото и психическото ми развитие, имената, имейлът ми, телефон за връзка, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, с оглед осъществяване на научните цели на Сдружението, както и с цел извършване на дейностите по медицинска диагностика, здравни грижи, лечение на заболявания и медицински консултации, в т.ч. и във връзка с провеждащо се лечение, придружаващи заболявания и др., при спазване на действащото законодателство в областта на защина на личните данни и
законодателството в здравния сектор.
Съгласен/а съм предосавените данни да бъдат предоставени за обработване и предаване на обработващи и трети страни за осъществяване на целта на обработката. 
Съгласието ми е напълно доброволно, свободно, конкретно, информирано и недвусмислено.
Декларирам, че съм информиран/а и разбирам необходимостта и съм съгласен/а личните данни, които предоставям да бъдат обработвани и за статистически цели при спазване разпоредбите на чл. 89 ,§ 1 във вр. с чл. 9, ал.2, б. й) от ОРЗД.) да бъдат излъчвани, записвани и съхранявани от Сдружението, съобразно функционалността на ползваната платформа. 
Средствата за обработка на личните данни са с компютърна или друга техника в електронен вид на електронен носител и/или на друг технически носител, включително и хартиен. Известно ми е, че мои лични данни (лични данни на детето ми), съдържащи здравна информация, могат да бъдат предоставени на трети лица само при наличие на хипотезите, посочени в чл.28, ал.1 от Закона за здравето в случай, че лечението продължи в лечебно заведение, съществува заплаха за здравето или живота на други лица, за нуждите на държавния здравен
контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания, за нуждите на
медицинската експертиза, за нуждите на медицинската статистика или за други научни изследвания, след като данните, идентифициращи субекта на данни, са заличени, за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
Съгласен съм личните данни, който предоставям за обработка да бъдат съхранявани в сроковете, предвидени в закона или в подзаконов нормативен акт, но не повече от 5 години от момента на предоставянето им. След изтичане на тези срокове дадените лични данни следва да се унищожат по съответния ред освен в случаите, когато са образувани и не са приключили съдебни или изпълнителни дела относно правата и задълженията на страните или са започнали и не са приключили данъчни и други проверки и/или ревизии от компетентните за това органи, извършват се и не са приключили проверки от компетентни органи или са налице други законови основания или съгласие на страните за продължаване на обработване и съхраняване на личните данни по тази
декларация.

Запознат/а съм в качеството си на субект на данни (законен представител на субекта на данни) и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни, че имам право с писмено мое изявление, изпратено на адреса на офиса на Сдружението да упражня правата си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г., ЗЗЛД и другите относими нормативни актове, в т.ч. правото за оттегляне на даденото съгласие за обработване на лични данни, правото на информиране за процеса на обработка и съхранение на събраните лични данни, правото на жалба срещу обработването на личните ми данни при неспазване на правата ми пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Уведомен/а съм, че всички предоставени и събрани лични данни ще се обработват по силата на нормативен акт, който изисква тяхното обработване, в съответствие с чл.6, ал.1, т.1, б. б-е от Регламент 2016/679, по установените за това правила или на основание на даденото съгласие в настоящата декларация.

Прочети също