Формуляри

Искане за съдействие

Моля, изпратете имейл на covidplasma19@gmail.com със следния текст:

Моля да окажете съдействие за прилагане на реконвалесцентна плазма като част от цялостната терапевтична схема на КОВИД-19 на пациент …………………………………………………………..с кръвна група………………….., който е мой …………………………………………………………. . Той/тя е на ………… години и се лекува в болница ……………………. от д-р …………………………, който има мобилен телефон………………………………………….. Лекуващият лекар е съгласен да проведе това лечение и да получи от вас логистична подкрепа.

Име,

град

телефон

Без такъв имейл съдействието на Сдружението може да се счита нелигитимно.